DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

“WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI

UTWORZONYCH W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020″

DOFINANSOWANIE

5 170 251, 98 EUR

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

29 996 907,50 EUR

DATA PODPISANIA UMOWY

GRUDZIEŃ 2023

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest wsparcie Sano- Centrum Medycyny Obliczeniowej jako podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Sano uzyskało finansowanie unijne w ramach konkursu H2020-WIDESPREAD-2018-2020/WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2 i jest obecnie beneficjentem przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki. W ramach tego Przedsięwzięcia, Sano zobowiązuje się do:

  • Inicjowania i prowadzenia badań naukowych: Sano skupia się na przełomowych projektach badawczych, łączących metody obliczeniowe i AI z medycyną, by kształtować przyszłość opieki zdrowotnej.
  • Zabezpieczenia i optymalizacji zasobów materialnych do badań naukowych oraz rozwoju technologicznego: Zagwarantowanie dostępu do odpowiednich narzędzi i materiałów, niezbędnych do prowadzenia badań na wysokim poziomie.
  • Modernizacji infrastruktury badawczej: Utrzymanie i rozbudowa istniejącej infrastruktury, co umożliwi realizację ambitnych projektów naukowych oraz przyciągnie znakomitych naukowców.
  • Rozwoju kompetencji i wiedzy pracowników Centrum: Stworzenie środowiska umożliwiającego ciągły rozwój umiejętności i wiedzy zespołu, poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i współpracę międzynarodową.
  • Promocji i publikacji osiągnięć naukowych: Aktywne dzielenie się wiedzą i wynikami prac badawczych z Polską i międzynarodową społecznością naukową i przemysłem, zwiększając tym samym rozpoznawalność i wpływ Sano na kształtowanie otoczenia naukowo-gospodarczego. 

CO-FINANCED FROM THE POLAND GOVERNMENT BUDGET PROJECT

“THE OPERATIONS SUPPORT OF THE CENTRES OF EXCELLENCE 

CREATED UNDER THE HORIZON 2020 PROGRAM” 

FUNDING

5 170 251, 98 EUR

TOTAL VALUE

29 996 907,50 EUR

SIGNING OF THE AGREEMENT

DECEMBER 2023

The subject of The Project is to support The Sano Centre for Computational Medicine as an institution of the system of higher education and science.  

Sano obtained EU funding from the H2020-WIDESPREAD-2018-2020/WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2 competition and is currently the beneficiary of the project of the Poland Minister of Education and Science. 

As part of this Project, Sano undertakes to: 

  • Initiate and conduct scientific research: Sano focuses on ground-breaking research projects that combine computational methods and AI with medicine to shape the future of healthcare. 
  • Secure and optimize material resources for scientific research and technological development: Guaranteeing access to appropriate tools and materials inevitable to conduct high-level research. 
  • Modernize research infrastructure: Maintenance and development of the existing infrastructure, which will enable the implementation of ambitious scientific projects and attract excellent scientists. 
  • Develop competencies and knowledge of the Centre’s employees: Creating an environment enabling continuous development of the team’s skills and knowledge by providing training, workshops, and international cooperation. 
  • Publish and promote scientific achievements: Active sharing of knowledge and research results with the Polish and international scientific community and industry to increase the recognition and influence of Sano on shaping the scientific and economic environment.