Marcin Wierzbinski is a finalist of Falling Walls Lab Warsaw

20 academics presented their ideas on how to fix the world around us. Each had just three minutes for their pitch. Among those finalists was Marcin Wierzbinski, a scientific programmer on the Sano Science team.  

Falling Walls Lab is one of the world’s largest networks connecting ambitious and forward-thinking people from all over the world, from academia, NGOs and business. Its common link is the search for answers to the question of which walls still need to fall in order to initiate positive change – social, economic or technological. 

Participants have 3 minutes to tell about their idea to break down an existing wall – in the technology industry, economy, society or science. 

This year’s Falling Walls Lab attracted a record number of interested participants. In less than three months, 64 people entered the competition, diagnosing significant problems in areas such as science, technology or society. Thus, the Warsaw competition attracted one of the largest numbers of applications of any edition of this undertaking in the world. Young scientists in the main building of the Warsaw University of Technology were listened to by an audience of nearly 200 people. 


An important element of the competition is not only to see the problem to be solved and develop a concept for its solution, but also to properly present this knowledge. Thanks to such ventures, academics learn to talk about their solutions in a way that will be understood by a wide range of listeners. 

– We often hear in the public debate that theory is slipping away from practice, and business complains about the inadequacy of research problems to the surrounding reality. At Sano Science, we have emphasized from the very beginning how important it is for us to have a dialogue with the beneficiaries of our scientific solutions. Computational medicine is a combination of medicine and information sciences that offers hope for solving one of the challenges of the modern world: accurate diagnosis and effective treatment of an aging population. That’s why we are happy that one of our scientists tried his hand at the Falling Walls Lab and became a finalist for the event! This is a very valuable experience,” says Dr. Anna Maria Trawinska.  

Marcin Wierzbinski gave a presentation on “Breaking the Wall of machine learning in the fight against cancer“.  

An important element of the competition is not only to see the problem to be solved and develop a concept for its solution, but also to properly present this knowledge. Thanks to such ventures, academics learn to talk about their solutions in a way that will be understood by a wide range of listeners. 

– We often hear in the public debate that theory is slipping away from practice, and business complains about the inadequacy of research problems to the surrounding reality. At Sano Science, we have emphasized from the very beginning how important it is for us to have a dialogue with the beneficiaries of our scientific solutions. Computational medicine is a combination of medicine and information sciences that offers hope for solving one of the challenges of the modern world: accurate diagnosis and effective treatment of an aging population. That’s why we are happy that one of our scientists tried his hand at the Falling Walls Lab and became a finalist for the event! This is a very valuable experience,” says Dr. Anna Maria Trawinska.  

Marcin Wierzbinski gave a presentation on “Breaking the Wall of machine learning in the fight against cancer“.  


Machine learning is a part of computer science that focuses on using algorithms and data to mimic the way humans learn, gradually improving accuracy. Current advances in this field are extremely promising and could serve to solve the problems of the current era. One such problem is predicting information about healthy and cancerous cell types in the tumor microenvironment. Techniques from machine learning can be used to recognize such information. In this presentation, I presented an example of a model that relies on information about tanscriptomic data and infer the distribution of cell types in the tumor microenvironment taking into account their spatial locations,” says Marcin.  

Congratulations on your success! 

GO TO THE POLISH VERSION

20 przedstawicieli świata akademickiego zaprezentowało swoje pomysły, jak naprawiać otaczający nas świat. Każdy miał na swój występ zaledwie trzy minuty. Wśród tych finalistów znalazł się Marcin Wierzbiński, scientific programmer w zespole Sano Science.  

Falling Walls Lab to jedna z największych na świecie sieci łączących ambitnych i myślących przyszłościowo ludzi z całego świata, zarówno z sektora akademickiego, pozarządowego, jak i biznesu. Jej wspólnym mianownikiem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, które mury jeszcze muszą upaść, aby zapoczątkować pozytywne zmiany – społeczne, gospodarcze czy technologiczne. 
Uczestnicy mają 3 minuty, by opowiedzieć o swoim pomyśle na zburzenie istniejącego muru – w branży technologicznej, gospodarce, społeczeństwie czy nauce. 

Tegoroczna edycja Falling Walls Lab przyciągnęła rekordową liczbę zainteresowanych. W niespełna trzy miesiące do konkursu zgłosiły się aż 64 osoby, które zdiagnozowały istotne problemy w takich obszarach jak nauka, technologia czy społeczeństwo. Tym samym warszawski konkurs zgromadził jedną z największych liczb zgłoszeń spośród wszystkich edycji tego przedsięwzięcia na świecie.Młodych naukowców w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej słuchało blisko 200-osobowe audytorium. 

Istotnym elementem konkursu jest nie tylko dostrzeżenie problemu, który należy rozwiązać oraz opracowanie koncepcji jego rozwiązania, ale także właściwa prezentacja tej wiedzy. Dzięki takim przedsięwzięciom akademicy uczą się opowiadać o swoich rozwiązaniach w sposób, który będzie zrozumiały dla szerokiego grona słuchaczy. 

Często słyszymy w debacie publicznej, że teoria rozmija się z praktyką, a biznes narzeka na nieadekwatność problemów badawczych do otaczającej rzeczywistości. W Sano Science od samego początku podkreślamy, jak ważny jest dla nas dialog z beneficjentami naszych naukowych rozwiązań. Medycyna obliczeniowa to połączenie medycyny i nauk informatycznych, które daje nadzieję na rozwiązanie jednego z wyzwań współczesnego świata: trafne diagnozowanie i efektywne leczenie starzejącego się społeczeństwa. Dlatego cieszymy się, że jeden z naszych naukowców spróbował swoich sił w Falling Walls Lab i został finalista tego wydarzenia! To bardzo cenne doświadczenie – mówi dr Anna Maria Trawińska.  

Marcin Wierzbiński przedstawił prezentację “Breaking the Wall of machine learning in the fight against cancer”.  

Uczenie maszynowe to część informatyki, która koncentruje się na wykorzystaniu algorytmów i danych do naśladowania sposobu, w jaki ludzie uczą się, stopniowo poprawiając dokładność. Obecny postęp w tej dziedzinie jest niezwykle obiecujący i może przysłużyć się do rozwiązania problemów obecnej ery. Jednym z takich problemów jest przewidywanie informacji o typach komórek zdrowych i rakowych w mikrośrodowisku guza. Można wykorzystać techniki z uczenia maszynowe, aby rozpoznać taką informację. W tej prezentacji przedstawiłem przykład modelu, który bazuje na informacji o danych tanskryptomicznych i wnioskuje o rozkładzie typów komórek w środowisku guza uwzględniając ich przestrzenne położenia opowiada Marcin.  

Gratulujemy sukcesu!